รพ.จุฬาลงกรณ์
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2563 4 6 0 0
ก.พ. 2563 3 6 0 0
มี.ค. 2563 2 3 0 0
รวม 9 15 0 0
รพ.วชิรพยาบาล
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2563 4 10 16 0
ก.พ. 2563 4 10 0 0
มี.ค. 2563 4 11 0 0
มิ.ย. 2563 1 1 4 0
รวม 13 32 20 0
สถาบันมะเร็ง
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2563 2 3 1 0
ก.พ. 2563 1 2 0 0
มี.ค. 2563 1 1 1 5
รวม 4 6 2 5
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2563 4 16 5 0
ก.พ. 2563 4 11 15 50
มี.ค. 2563 3 8 10 20
ก.ค. 2563 5 18 0 20
รวม 16 53 30 90
สวท. 819 KHz
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2563 4 7 0 0
มี.ค. 2563 4 4 0 0
รวม 8 11 0 0
รพ. เลิดสิน
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2563 1 4 9 0
ก.พ. 2563 1 3 0 0
รวม 2 7 9 0
คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2563 2 2 2 0
ก.พ. 2563 11 13 0 0
มี.ค. 2563 1 2 0 0
รวม 14 17 2 0
กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล)
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2563 1 1 0 5
มี.ค. 2563 2 4 0 0
รวม 3 5 0 5
ประชุม/หารือ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2563 1 0 0 5
ก.พ. 2563 2 2 0 0
มี.ค. 2563 1 13 0 0
รวม 4 15 0 5
คิลานธรรมเป็นผู้รับการอบรม
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า
ม.ค. 2563 1 0
มี.ค. 2563 1 0
รวม 2 0
คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า
ม.ค. 2563 1 0
ก.พ. 2563 2 0
มิ.ย. 2563 2 4
ก.ค. 2563 1 6
รวม 6 10
ภาพรวมทั้งหมด (ยกเว้น สวท. 819 KHz)
รายชื่อ จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รพ.จุฬาลงกรณ์ 9 15 0 0
รพ.วชิรพยาบาล 13 32 20 0
สถาบันมะเร็ง 4 6 2 5
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ 16 53 30 90
รพ. เลิดสิน 2 7 9 0
คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช 14 17 2 0
กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล) 3 5 0 5
ประชุม/หารือ 4 15 0 5
คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้ 6 10 0 0
รวม 71 160 63 105
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม