ภาวนาด้วยรัก รุ่นที่ 14
กิจกรรมภาวนาเพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับอันเป็นที่รัก
16-19 มกราคม 2563
ณ วัดศรีทวี ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
1. รายละเอียด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับ
2. เพื่อลดความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
3. เพื่อศึกษาคำสอนทางพุทธศาสนาและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

สถานที่

วัดศรีทวี ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


รับจำนวนจำกัด

ไม่เกิน 25 คน


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 ผู้ที่เคยสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
2 รับสมัครครอบครัวละ 1-2 ท่าน

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 8.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. (4 วัน 3 คืน)


ดำเนินกิจกรรมโดย

พระภิกษุและอัตถจารี กลุ่มอาสาคิลานธรรม


ข้อปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม
1. ผ่อนคลาย สบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องพิธีการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. เชิญชวนให้ทุกท่านถือศีล ๘ (หากต้องการอาหารเย็น กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
3. ขอความกรุณางดใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำกิจกรรม
4. ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องทุกกิจกรรม ไม่เดินทางออกนอกสถานที่
5. ขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงในระหว่างทำกิจกรรม เพื่อการพัฒนากิจกรรมและใช้สื่อสารตามความเหมาะสม
6. การแต่งกาย ตามสบายด้วยเสื้อและกางเกงแบบสุภาพ ไม่จำเป็นต้องสวมชุดสีขาว
7. การเข้าพัก พักรวมกันโดยแยกห้องพักชายและหญิง
8. การเดินทาง ตามอัธยาศัย หรือ ปรึกษาจากเจ้าหน้าที่

2. กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
08.00 – 09.00 ลงทะเบียน เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
09.00 – 11.00 กิจกรรม “ด้วยรัก...รู้จักกัน”
11.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 ผ่อนพักตระหนักรู้
13.45 – 17.00 สนทนาธรรม “ด้วยบุญนี้ อุทิศให้”
17.00 – 18.30 ชำระกายจิต กิจส่วนตัว
18.30 – 19.00 สาธยายมนตรา ภาวนาลาตะวัน
19.00 – 21.30 กิจกรรมภาวนา “ที่ใดมีรัก (แท้) ที่นั่น (ไม่) มีทุกข์”
21.30 – 05.00 พักกาย ผ่อนคลายใจ
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
05.00 – 05.30 ชำระกายจิต กิจส่วนตัว
05.30 – 06.00 สาธยายมนตรา ภาวนารับอรุณ
06.00 – 06.30 ย่างก้าวภาวนา
06.30 – 07.00 น้ำชาภาวนา
07.00 – 08.30 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 11.00 กิจกรรมภาวนา “จิตตภาวนา”
11.00 – 13.00 รับประทานอาหาร พักผ่อน
13.00 – 17.00 สนทนาธรรม “หลังการจากลา” (ภาค ๑)
17.00 – 18.30 ชำระกายจิต กิจส่วนตัว
18.30 – 19.00 สาธยายมนตรา ภาวนาลาตะวัน
19.00 – 21.30 สุนทรียสนทนา “หลังการจากลา” (ภาค ๒)
21.30 – 05.00 พักกาย ผ่อนคลายใจ
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
05.00 – 05.30 ชำระกายจิต กิจส่วนตัว
05.30 – 06.00 สาธยายมนตรา ภาวนารับอรุณ
06.00 – 06.30 ย่างก้าวภาวนา
06.30 – 07.00 น้ำชาภาวนา
07.00 – 08.30 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 11.00 สุนทรียสนทนา “หากย้อนเวลา..”
11.00 – 13.00 รับประทานอาหาร พักผ่อน
13.00 – 17.00 สนทนาธรรม “หากย้อนเวลา..ไม่ได้”
17.00 – 18.30 ชำระกายจิต กิจส่วนตัว
18.30 – 19.00 สาธยายมนตรา ภาวนาลาตะวัน
19.00 – 21.30 สุนทรียสนทนา “งอกงามสดใส แม้ในยามสูญเสีย”
21.30 – 05.00 พักกาย ผ่อนคลายใจ
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2563
05.00 – 05.30 ชำระกายจิต กิจส่วนตัว
05.30 – 06.00 สาธยายมนตรา ภาวนารับอรุณ
06.00 – 06.30 ย่างก้าวภาวนา
06.30 – 07.00 น้ำชาภาวนา
07.00 – 08.30 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 11.00 กิจกรรม “สุดท้าย..ก็จากลา อุทิศมหากุศล”
11.00 – 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
- เนื่องจากกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ด้านใน จึงต้องขอโอกาสยืดหยุ่นเรื่องเวลาบ้างตามสมควร
- น้ำปานะ เวลา 17.00 น. และ 21.30 น.

3. การลงทะเบียน

ลงทะเบียน คลิกที่นี่


4. สอบถามรายละเอียด

คุณชญานิษฐ์ แก้วมาตย์ (เอ๋) มือถือ 086-983-9669
คุณธนวัฒน์ เชื้อศรีสกุล (นะ) มือถือ 083-595-4881
คุณชรินทร์ ชัยพรวัฒนา มือถือ 089-111-9120


© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม