Clip ถ่ายทอดวิถี
 • คิลานธรรม (ตอนที่ 2) 7 พ.ค. 66 - บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
 • คิลานธรรม (ตอนที่ 1) 6 พ.ค. 66 - บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
 • Specialization seminar 12 December 2021, Buddhist Spiritual Care in different cultural contexts
 • ทำอะไรก็ธรรม ep.12 คิลานธรรม อาสาสมัครรักษาใจ
 • COCOFA พระอาสาคิลานธรรมเยียวยาใจด้วยธรรมะ Peaceful death https://youtu.be/VyoyaEUZWuk
 • มิติใหม่สู่สังคม : เยียวยาใจด้วยธรรมะ กลุ่มอาสาคิลานธรรม
 • 20 ก.ย. 62 เยียวยาใจด้วยธรรมมะ - พระพรหมบัณฑิต
 • บทบาทพระสงฆ์ในการดูแลจิตใจเพื่อนมนุษย์ควรเป็นอย่างไร ?
 • การดูแลจิตใจเพื่อนมนุษย์ เริ่มต้นที่ใคร ? อย่างไร ?
 • เป้าหมายที่แท้จริงของการดูแลจิตใจเพื่อนมนุษย์ คืออะไร ?
 • ปาฐกถาธรรมแห่งครู โดย อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู (ฉบับเต็ม)
 • ปาฐกถาธรรมแห่งครู โดย รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว (ฉบับเต็ม)
 • ปาฐกถาธรรม ๑๐ ปี คิลานธรรมฯ (ฉบับเต็ม)
 • ทัศนธรรมสัมโมทนียกถา โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (ฉบับเต็ม)
 • โอวาทธรรมถึงกลุ่มอาสาคิลานธรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 • มารู้จักกลุ่มอาสาคิลานธรรม พระอาสาเยียวยาและให้กำลังใจผู้ป่วย ๑
 • มารู้จักกลุ่มอาสาคิลานธรรม พระอาสาเยียวยาและให้กำลังใจผู้ป่วย ๒
 • รวมภาพกิจกรรมพระอาสาคิลานธรรม (ทันเวลา)
 • รายการ THE GIVING
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม