ตารางกำหนดการกิจกรรม “๑๐ ปี คิลานธรรม คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา : สู่วิถีคิลานธรรม” วันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)
 • วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ชั้น ๑ จุดลงทะเบียน
 • ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ตักบาตรเดือนเกิด ความประเสริฐแห่งการดำรงอยู่ โดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกับ กลุ่มอาสาคิลานธรรม ชั้น ๑ โถงกิจกรรม
 • ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. - ปาฐกถาธรรมเปิดโครงการ ๑๐ ปี คิลานธรรม คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา : สู่วิถีคิลานธรรม โดย

  พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ ประธานกลุ่มอาสาคิลานธรรม
  รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว ผู้ก่อตั้งสถาบันรากแก้ว เพื่อจิตวิทยาการปรึกษาและจิตรักษาแนวพุทธ
  อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู ผู้ก่อตั้งสถาบันขวัญเมือง มูลนิธิสังคมวิวัฒน์

  ชั้น ๒ ห้องนิพพานชิมลอง
 • ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหาร/ฉันภัตตาหารเพล
 • ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การนำเสนอ คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา โดย

  พระมหาถาวร ถาวโร วัดชลประทานรังสฤษดิ์ สมาชิกกลุ่มอาสาคิลานธรรม
  พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ) วัดญาณเวศกวัน สมาชิกกลุ่มอาสาคิลานธรรม
  นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผอ.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  น.ส.กชพร เขื่อนธนะ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงกลาง จ.น่าน

  - การอภิปราย สู่วิถีคิลานธรรม วิถีสังคม วิถีโลก โดย

  พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปัญโญ ป.ธ.๙, ผศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑
  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  - การบรรยายพิเศษ ๑๐ ปี คิลานธรรม คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา : สู่วิถีคิลานธรรม วิถีสังคม วิถีโลก โดย

  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.)* อธิการบดี ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรรมการมหาเถรสมาคม พระครูธรรมรัต ผู้ดำเนินรายการ

  ชั้น ๑ โถงกิจกรรม
 • - นิทรรศการ ครูแห่งคิ...เกียรติยศแด่ดวงจิตที่งดงาม โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ชั้น ๒ โถงนิทรรศการภาพ
 • - กิจกรรม ลานน้ำชาภาวนา สนทนาด้วยรัก โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ชั้น ๒โถงโอวาทปาติโมกข์
 • - กิจกรรม เครือข่ายวิถีคิลานธรรม วิถีแห่งการดำรงอยู่เพื่อเกื้อกูลกัน โดย เครือข่ายและภาคี ชั้น ๑ โถงกิจกรรม
 • วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ชั้น ๑ จุดลงทะเบียน
 • ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. - สุขนั้นดีแน่ แต่สุขแท้แน่นอนกว่า : สู่วิถีแห่งมหากรุณาและปัญญา โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ชั้น ๒ ห้องนิพพานชิมลอง
 • ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. - สู่วิถีคิลานธรรม วิถีแห่งสังฆะเพื่อการดับทุกข์ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม กลุ่มชายผ้าเหลือง กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม กลุ่มธรรมวาที กลุ่มธรรมทายาท กลุ่มวัดบันดาลใจ กลุ่มเครือข่ายวัดหนองป่าพง กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต ฯลฯ ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม
 • ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหาร/ฉันภัตตาหารเพล ภัตตศาลา
 • ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - รู้จักตัวฉัน เพื่อดำรงอยู่กับเธอ : คุณค่าแห่งการดำรงอยู่ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ชั้น ๒ ห้องนิพพานชิมลอง
 • ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - สู่วิถีคิลานธรรม วิถีแห่งสังฆะเพื่อการดับทุกข์ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม กลุ่มชายผ้าเหลือง กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม กลุ่มธรรมวาที กลุ่มธรรมทายาท กลุ่มวัดบันดาลใจ กลุ่มเครือข่ายวัดหนองป่าพง กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต ฯลฯ ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม
 • - นิทรรศการ ครูแห่งคิ...เกียรติยศแด่ดวงจิตที่งดงาม โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ชั้น ๒ โถงนิทรรศการภาพ
 • - กิจกรรม ลานน้ำชาภาวนา สนทนาด้วยรัก โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ชั้น ๒ โถงโอวาทปาติโมกข์
 • - กิจกรรม เครือข่ายวิถีคิลานธรรม วิถีแห่งการดำรงอยู่เพื่อเกื้อกูลกัน โดย เครือข่ายและภาคี ชั้น ๑ โถงกิจกรรม
 • วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ชั้น ๑ จุดลงทะเบียน
 • ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. - จัดปิ่นโต Go Next Life : สู่วิถีแห่งอมตธรรม/ความไม่ประมาท โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ชั้น ๒ ห้องนิพพานชิมลอง
 • ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. - สู่วิถีคิลานธรรม วิถีแห่งการดูแลจิตใจเพื่อนมนุษย์ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์ ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล คุณเกื้อกูล อินวงษ์ คุณกชพร เขื่อนธนะ ฯลฯ ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม
 • ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหาร/ฉันภัตตาหารเพล ภัตตศาลา
 • ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - เมื่อธรรมดามาถึง พึงดำรงอยู่อย่างถูกต้อง : คุณค่าแห่งการจากลา โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม บุคคลทั่วไป ๓๕ คน ชั้น ๒ ห้องนิพพานชิมลอง
 • ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - สู่วิถีคิลานธรรม วิถีแห่งการดูแลจิตใจเพื่อนมนุษย์ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์ ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล คุณเกื้อกูล อินวงษ์ คุณกชพร เขื่อนธนะ ฯลฯ ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม
 • - นิทรรศการ ครูแห่งคิ...เกียรติยศแด่ดวงจิตที่งดงาม โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ชั้น ๒ โถงนิทรรศการภาพ
 • - กิจกรรม ลานน้ำชาภาวนา สนทนาด้วยรัก โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ชั้น ๒ โถงโอวาทปาติโมกข์
 • - กิจกรรม เครือข่ายวิถีคิลานธรรม วิถีแห่งการดำรงอยู่เพื่อเกื้อกูลกัน โดย เครือข่ายและภาคี ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

หมายเหตุ :
กิจกรรมและวิทยากรรับเชิญอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง
* วิทยากรที่ติดต่อประสานงานแล้ว อยู่ระหว่างรอการยืนยัน
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม