ลงทะเบียน
 • กิจกรรมวันที่ ๑ เม.ย. ๖๑ (ไม่จำกัดจำนวน)
 • ภาคเช้า : เวลา ๐๘.๓๐ -๑๑.๓๐ น. ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒

  รับฟังปาฐกถาธรรมแห่งครู และ ทัศนธรรมสัมโมทนียกถา
  ปาฐกถาธรรมแห่งครู ถึง กลุ่มอาสาคิลานธรรม โดย

  พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ ประธานกลุ่มอาสาคิลานธรรม
  รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว ผู้ก่อตั้งสถาบันรากแก้ว เพื่อจิตวิทยาการปรึกษาและจิตรักษาแนวพุทธ
  อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู ผู้ก่อตั้งสถาบันขวัญเมือง มูลนิธิสังคมวิวัฒน์

  ทัศนธรรมสัมโมทนียกถา โดย

  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ดำเนินรายการ โดย คุณนงลักษณ์ ทองอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

  ภาคบ่าย : เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น. โถงกิจกรรม ชั้น ๑

  รับฟังการนำเสนอ การอภิปราย และการบรรยายพิเศษ
  นำเสนอ คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา โดย

  พระมหาถาวร ถาวโร วัดชลประทานรังสฤษดิ์ กลุ่มอาสาคิลานธรรม
  พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ) วัดญาณเวศกวัน กลุ่มอาสาคิลานธรรม
  นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  น.ส.กชพร เขื่อนธนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงกลาง จ.น่าน

  อภิปราย สู่วิถีคิลานธรรม วิถีสังคม วิถีโลก โดย

  พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปัญโญ ป.ธ.๙, ผศ.ดร.)* เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑
  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  บรรยายพิเศษ ๑๐ ปี คิลานธรรม คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา : สู่วิถีคิลานธรรม วิถีสังคม วิถีโลก โดย

  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.)* อธิการบดี ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรรมการมหาเถรสมาคม ดำเนินรายการ โดย พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ) วัดญาณเวศกวัน กลุ่มอาสาคิลานธรรม

 • กิจกรรมวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ (จำกัดจำนวน)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการภาวนา เพื่อเป็นและปันความสุข ด้วยหัวใจแห่งกรุณาและปัญญาญาณ
  สุขนั้นดีแน่ แต่สุขแท้แน่นอนกว่า : สู่วิถีแห่งมหากรุณาและปัญญา

  วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องนิพพานชิมลอง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ระดับ คุณ และโทษของความสุข
  ๒. เพื่อพัฒนาความสุขที่มีไปสู่ความสุขที่แท้จริง และสามารถแบ่งปันความสุขนั้นแก่ผู้อื่นได้

  รับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอาสาคิลานธรรม

 • อบรมเชิงปฏิบัติการภาวนา เพื่อดำรงอยู่กับทุกสรรพชีวิต ด้วยการดูแลและดำรงจิตที่ตื่น รู้ เบิกบาน
  รู้จักตัวฉัน เพื่อดำรงอยู่กับเธอ : คุณค่าแห่งการดำรงอยู่

  วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนิพพานชิมลอง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อใคร่ครวญทบทวนช่วงชีวิตที่ผ่านมาและก้าวต่อไปข้างหน้า ด้วยความตื่น รู้ เบิกบาน
  ๒. เพื่อตระหนักรู้คุณค่าและความหมายของชีวิต มีจิตเบิกบานและกล้าหาญ ในการเผชิญกับความจริง

  รับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๕ คน ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอาสาคิลานธรรม

 • สู่วิถีคิลานธรรม วิถีแห่งสังฆะเพื่อการดับทุกข์
  ขอเชิญหมู่มวลกัลยาณมิตร ผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคม ร่วมกันขบคิด และหาข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมความพร้อมสังคมไทยให้คลายทุกข์ ในยามที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป ผู้คนเริ่มไร้ศาสนา ผู้เจ็บไข้และคนชรามีมากขึ้น วัตถุนิยมเบ่งบาน ศาสนาสถานแปรผัน คืนวันของผู้คนแสนวุ่นวาย ในการเสวนาเชิงปฏิบัติการภาวนา

  วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
  ๒. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงประจักษ์
  ๓. เพื่อประโยชน์อันประเสริฐของพุทธบริษัท ในการตระหนักรู้ และเข้าใจชีวิต

  กำหนดการ
  ๐๙.๐๐ น.- บุญพิธี ๑๐ ปี คิลานธรรม
  - สัมโมทนียกถา โดย พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ
  ๐๙.๓๐ น.- ล้อมวงสนทนา “บทบาทพุทธบริษัท เพื่อพาสังคม ให้คลายทุกข์”
  ๑๑.๑๕ น.- ถวายภัตตาหารเพล / ร่วมรับประทานอาหาร
  - ชมปาฐกถา เวลาเพล
  ๑๒.๔๕ น.- ล้อมวง ร่ำชา สนทนายามบ่าย
  ๑๓.๐๐ น.- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ระดมใจ ระดมความคิด สร้างสรรค์สังคมไทย ให้คลายทุกข์”
  หัวข้อ
  ๑. เตรียมวัยเยาว์ให้เข้าทาง
  ๒. เตรียมคนทำงานสู่การใช้ชีวิต สู่เป้าหมายที่มนุษย์ควรได้รับ
  ๓. เตรียมใจก่อนล้มป่วย
  ๔. ช่วยเหลือยามทุกข์ยากและจากลา
  ๕. พัฒนาพระพาพุทธยบริษัทให้มั่นคง
  ๑๕.๐๐ น. - รวมใจ รวมความคิด “สู่ทางสร้างสรรค์ สังคมไทย ให้คลายทุกข์”
  ๑๕.๕๐ น.- ร่วมมอบพร ก่อนกล่าวคำอำลา “แยกย้าย เพื่อก้าวย่าง...ร่วมทางกันต่อไป”

  รับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับนักบวชและนักบำบัดและเยียวยาจิตใจ

 • กิจกรรมวันที่ ๓ เม.ย. ๖๑ (จำกัดจำนวน)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการภาวนา เพื่อสร้างและเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยความตระหนักรู้คุณค่าของชีวิตในปัจจุบัน
  จัดปิ่นโต Go Next Life : สู่วิถีแห่งอมตธรรม ความไม่ประมาท

  วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องนิพพานชิมลอง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและเตรียมพร้อมสำหรับการจากลาอย่างสร้างสรรค์
  ๒. เพื่อรู้หลักและวิธีปฏิบัติสำหรับการเตรียมเสบียงเดินทางในสังสารวัฏฏ์อันกันดาร

  รับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอาสาคิลานธรรม

 • อบรมเชิงปฏิบัติการภาวนา เพื่อดำรงอยู่อย่างประเสริฐ ด้วยการรู้จักและรู้แจ้งความจริงของทุกชีวิต
  เมื่อธรรมดามาถึง พึงดำรงอยู่อย่างถูกต้อง : คุณค่าแห่งการจากลา

  วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนิพพานชิมลอง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของชีวิตตนเองและผู้อื่น
  ๒. เพื่อประจักษ์แจ้งต่อความจริงแห่งสามัญลักษณะและดำเนินชีวิตที่เหลือด้วยความไม่ประมาท

  รับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๕ คน ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอาสาคิลานธรรม

 • สู่วิถีคิลานธรรม วิถีแห่งการดูแลจิตใจเพื่อนมนุษย์
  ขอเชิญหมู่มวลกัลยาณมิตร ผู้ที่เคยร่วมทางในวิถีคิลานธรรม วิถีแห่งการเยียวยาเพื่อนผู้มี "ทุกข์" และร่วมสร้าง ส่ง เสริม "สุข" แก่สาธารณะ เพื่อร่วมทบทวน ๑๐ ปีแห่งก้าวย่างที่ผ่านมา และร่วมคิดวาดเส้นทางข้างหน้า สู่ก้าวย่างแห่งทศวรรษหน้าร่วมกัน ในการเสวนาเชิงปฏิบัติการภาวนา

  วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
  ๒. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในการใช้ชีวิตและการทำงานสู่ดุลยภาพ
  ๓. เพื่อประโยชน์อันประเสริฐของเพื่อนมนุษย์ ในการตระหนักรู้ และเข้าใจชีวิต

  กำหนดการ
  ๐๙.๐๐ น.- บุญพิธี ๑๐ ปี คิลานธรรม
  - สัมโมทนียกถา โดย พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ
  ๐๙.๓๐ น. - ล้อมวงสนทนา “๑๐ ปีที่ผ่านมา สู่ ๑๐ ปีข้างหน้าของคิลานธรรม”
  ๑๑.๑๕ น.- ถวายภัตตาหารเพล / ร่วมรับประทานอาหาร
  - ชวนเสวนา เวลาเพล
  ๑๒.๔๕ น. - ล้อมวง ร่ำชา สนทนายามบ่าย
  ๑๓.๐๐ น.- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ระดมใจ ระดมความคิด สร้างวิถีคิลานธรรม”
  หัวข้อ
  ๑. งานเยียวยาข้างเตียง (ผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาล)
  ๒. งานเยียวยาข้างบ้าน (ผู้ป่วยและญาติในชุมชน)
  ๓. งานดูแลผู้ดูแล (บุคลากรทางการแพทย์-พยาบาล)
  ๔. งานเตรียมสร้างผู้ดูแล (นักศึกษาแพทย์-พยาบาล)
  ๕. งานดูแลผู้สูญเสีย (ญาติมิตรผู้เสียชีวิต)
  ๑๕.๐๐ น.- รวมใจ รวมความคิด “สู่ทางสร้างสรรค์ วิถีคิลานธรรม สู่สังคม”
  ๑๕.๕๐ น.- รับมอบพร ก่อนกล่าวคำอำลา “แยกย้าย เพื่อก้าวย่าง...ร่วมทางกันต่อไป”

  รับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม