รพ.จุฬาลงกรณ์
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
รพ.วชิรพยาบาล
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
สถาบันมะเร็ง
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ต.ค. 2565 1 2 0 0
รวม 1 2 0 0
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2565 1 2 0 0
ก.พ. 2565 2 2 0 0
มี.ค. 2565 4 4 0 0
เม.ย. 2565 3 4 0 0
พ.ค. 2565 4 4 0 0
มิ.ย. 2565 4 4 0 0
ก.ค. 2565 2 6 3 25
ส.ค. 2565 2 7 0 0
ก.ย. 2565 5 18 4 0
ต.ค. 2565 2 6 3 0
พ.ย. 2565 4 7 0 0
รวม 33 64 10 25
สวท. 819 KHz
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2565 5 6 0 0
ก.พ. 2565 3 4 0 0
มี.ค. 2565 4 4 0 0
เม.ย. 2565 4 4 0 0
พ.ค. 2565 4 4 0 0
มิ.ย. 2565 4 4 0 0
ก.ค. 2565 1 1 0 0
ก.ย. 2565 4 4 0 0
ต.ค. 2565 1 1 0 0
พ.ย. 2565 2 2 0 0
รวม 32 34 0 0
รพ. เลิดสิน
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ สวนโมกข์กรุงเทพ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2565 4 5 2 0
ก.พ. 2565 2 2 0 0
มี.ค. 2565 5 8 0 0
เม.ย. 2565 5 10 0 0
พ.ค. 2565 7 13 0 0
มิ.ย. 2565 5 7 0 0
ก.ค. 2565 1 1 0 0
ส.ค. 2565 9 16 0 0
ก.ย. 2565 7 13 0 0
ต.ค. 2565 1 1 0 0
พ.ย. 2565 2 2 2 0
รวม 48 78 4 0
คิลานธรรมออนไลน์
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
มี.ค. 2565 1 2 0 0
เม.ย. 2565 1 2 0 0
ก.ย. 2565 1 1 0 0
พ.ย. 2565 1 2 0 0
รวม 4 7 0 0
กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล)
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
ประชุม/หารือ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ก.พ. 2565 2 1 0 0
มิ.ย. 2565 1 5 0 0
ส.ค. 2565 1 0 0 0
ต.ค. 2565 1 3 0 0
รวม 5 9 0 0
คิลานธรรมเป็นผู้รับการอบรม
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า
มิ.ย. 2565 1 0
ส.ค. 2565 2 0
รวม 3 0
คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า
ก.พ. 2565 5 13
มี.ค. 2565 1 1
เม.ย. 2565 1 1
พ.ค. 2565 2 1
ก.ค. 2565 2 0
ส.ค. 2565 2 7
ต.ค. 2565 1 5
รวม 14 28
ภาพรวมทั้งหมด (ยกเว้น สวท. 819 KHz)
รายชื่อ จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รพ.จุฬาลงกรณ์ 0 0 0 0
รพ.วชิรพยาบาล 0 0 0 0
สถาบันมะเร็ง 1 2 0 0
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ 33 64 10 25
รพ. เลิดสิน 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ สวนโมกข์กรุงเทพ 48 78 4 0
คิลานธรรมออนไลน์ 4 7 0 0
กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล) 0 0 0 0
ประชุม/หารือ 5 9 0 0
คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้ 14 28 0 0
รวม 105 188 14 25
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม