รพ.จุฬาลงกรณ์
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
รพ.วชิรพยาบาล
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
สถาบันมะเร็ง
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2565 1 2 0 0
ก.พ. 2565 2 2 0 0
มี.ค. 2565 4 4 0 0
เม.ย. 2565 3 4 0 0
พ.ค. 2565 4 4 0 0
รวม 14 16 0 0
สวท. 819 KHz
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2565 5 6 0 0
ก.พ. 2565 3 4 0 0
มี.ค. 2565 4 4 0 0
เม.ย. 2565 4 4 0 0
พ.ค. 2565 4 4 0 0
รวม 20 22 0 0
รพ. เลิดสิน
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ สวนโมกข์กรุงเทพ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2565 4 5 2 0
ก.พ. 2565 2 2 0 0
มี.ค. 2565 5 8 0 0
เม.ย. 2565 5 10 0 0
พ.ค. 2565 7 13 0 0
รวม 23 38 2 0
คิลานธรรมออนไลน์
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
มี.ค. 2565 1 2 0 0
เม.ย. 2565 1 2 0 0
รวม 2 4 0 0
กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล)
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
ประชุม/หารือ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ก.พ. 2565 2 1 0 0
รวม 2 1 0 0
คิลานธรรมเป็นผู้รับการอบรม
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า
พ.ค. 2565 1 0
รวม 1 0
คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า
ก.พ. 2565 5 13
มี.ค. 2565 1 1
เม.ย. 2565 1 1
พ.ค. 2565 2 1
รวม 9 16
ภาพรวมทั้งหมด (ยกเว้น สวท. 819 KHz)
รายชื่อ จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รพ.จุฬาลงกรณ์ 0 0 0 0
รพ.วชิรพยาบาล 0 0 0 0
สถาบันมะเร็ง 0 0 0 0
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ 14 16 0 0
รพ. เลิดสิน 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ สวนโมกข์กรุงเทพ 23 38 2 0
คิลานธรรมออนไลน์ 2 4 0 0
กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล) 0 0 0 0
ประชุม/หารือ 2 1 0 0
คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้ 9 16 0 0
รวม 50 75 2 0
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม