รพ.จุฬาลงกรณ์
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ก.ค. 2564 1 2 0 0
ส.ค. 2564 4 4 0 0
รวม 5 6 0 0
รพ.วชิรพยาบาล
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
สถาบันมะเร็ง
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ก.ย. 2564 2 7 0 0
ต.ค. 2564 5 12 0 0
พ.ย. 2564 5 9 0 0
รวม 12 28 0 0
สวท. 819 KHz
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2564 3 5 0 0
ก.พ. 2564 4 5 0 0
เม.ย. 2564 4 6 0 0
พ.ค. 2564 4 4 0 0
ก.ค. 2564 4 6 0 0
ก.ย. 2564 4 4 0 0
ต.ค. 2564 1 1 0 0
รวม 24 31 0 0
รพ. เลิดสิน
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
พ.ค. 2564 1 1 1 0
ก.ค. 2564 1 1 1 0
ส.ค. 2564 5 5 5 0
ต.ค. 2564 2 4 0 0
รวม 9 11 7 0
คลินิกรักษ์ใจ สวนโมกข์กรุงเทพ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ก.พ. 2564 2 4 0 0
มี.ค. 2564 1 1 0 0
เม.ย. 2564 2 3 2 0
พ.ค. 2564 5 8 0 0
ก.ค. 2564 2 2 1 0
ส.ค. 2564 3 4 0 0
ก.ย. 2564 3 4 0 0
ต.ค. 2564 3 4 0 0
พ.ย. 2564 3 3 0 0
รวม 24 33 3 0
คิลานธรรมออนไลน์
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2564 2 5 0 0
ก.พ. 2564 3 5 0 0
มี.ค. 2564 2 4 0 0
เม.ย. 2564 2 4 0 0
พ.ค. 2564 2 4 0 0
มิ.ย. 2564 1 2 0 0
ก.ค. 2564 1 2 0 0
ส.ค. 2564 1 2 0 0
รวม 14 28 0 0
กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล)
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ส.ค. 2564 1 1 0 0
รวม 1 1 0 0
ประชุม/หารือ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ก.พ. 2564 1 0 0 0
ก.ย. 2564 2 15 0 0
รวม 3 15 0 0
คิลานธรรมเป็นผู้รับการอบรม
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า
ก.ค. 2564 1 0
ส.ค. 2564 2 0
ต.ค. 2564 1 0
รวม 4 0
คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า
เม.ย. 2564 1 4
มิ.ย. 2564 2 5
ก.ค. 2564 2 0
ส.ค. 2564 2 2
ก.ย. 2564 2 1
รวม 9 12
ภาพรวมทั้งหมด (ยกเว้น สวท. 819 KHz)
รายชื่อ จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รพ.จุฬาลงกรณ์ 5 6 0 0
รพ.วชิรพยาบาล 0 0 0 0
สถาบันมะเร็ง 0 0 0 0
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ 12 28 0 0
รพ. เลิดสิน 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช 9 11 7 0
คลินิกรักษ์ใจ สวนโมกข์กรุงเทพ 24 33 3 0
คิลานธรรมออนไลน์ 14 28 0 0
กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล) 1 1 0 0
ประชุม/หารือ 3 15 0 0
คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้ 9 12 0 0
รวม 77 134 10 0
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม