รวมบทความเกี่ยวกับงานกลุ่มอาสาคิลานธรรม
 • คิลานธรรม : งานอาสา งานพระศาสนา งานสังคม งานพัฒนาตน
 • รู้ภาวะกายก่อนจาก ก่อนพลัดพรากให้ได้ดูแล มิติแห่งการรักษา มิติแห่งการเยียวยา ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน คลิกที่นี่
 • คิลานธรรมกับกิจกรรมธรรมะเพื่อผู้ป่วย คลิกที่นี่
 • ชีวิตที่พอเพียง 3167. กลุ่มอาสาคิลานธรรม คลิกที่นี่
 • 10ปีวิถีคิลานธรรมทำงานด้วยหัวใจพระบริการสังคม คลิกที่นี่
 • สู่วิถีคิลานธรรม วิถีสังฆะเพื่อการดับทุกข์ คลิกที่นี่
 • 10 ปี คิลานธรรม คลิกที่นี่
 • คิลานธรรมกับกิจกรรมธรรมะเพื่อผู้ป่วย (เพ็ญนภา หงษ์ทอง) คลิกที่นี่
 • ธรรมะเยียวยาใจผู้ป่วย-ได้ผลดี คลิกที่นี่
 • เรื่องเล่าสีขาว กิจกรรมธรรมะข้างเตียงกับคิลานธรรม คลิกที่นี่
 • กระบวนทัศน์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ คลิกที่นี่
 • คิลานธรรมปัดทุกข์ ยื้อชีวิตวาระสุดท้าย คลิกที่นี่
 • อัศจรรย์ภาวนา..เยียวยาใจแนวพุทธหลังการสูญเสีย คลิกที่นี่
 • คิลานธรรม กลุ่มพระอาสาเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและญาติ คลิกที่นี่
 • คิลานธรรมกับบทบาทพระสงฆ์ในระบบบริการสุข คลิกที่นี่
 • บอกเล่างานเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและญาติ โดยพระวรท ธมฺมธโร วัดญาณเวศกวัน คลิกที่นี่
 • พิธีประสาทปริญญาบัตรและอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ คลิกที่นี่
 • ตามรอยพระศาสดา บทที่ 2 : พุทธธรรมพาคนให้ออกจากทุกข์ คลิกที่นี่
 • สติเวปุลโลโพธิ : อนุสรณ์ร่วมสมัยแห่งพระอาจารย์สันติชัย สติเวปุลโล คลิกที่นี่
 • ถอดบทเรียนการบูรณาการงงานเยียวยาใจ งานด้านสาธารณสงเคราะห์มหาเถรสมาคม คลิกที่นี่
 • การเยียวยาแบบองค์รวมแนวพุทธ
 • สุขใจบนความป่วยกาย (บทสัมภาษณ์, พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ) คลิกที่นี่
 • สุขใจบนความป่วยกาย (บทสัมภาษณ์, พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ) คลิกที่นี่
 • การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยธรรมปฏิบัติ (จุฑามาศ วารีแสงทิพย์) คลิกที่นี่
 • แนวทางและผลของการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์พักพิงในภาวะภัยพิบัติ ตามหลักไตรสิกขา เพื่อการเยียวยาและพัฒนาชีวิต ผู้ประสบภัย:กรณีศึกษา ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พม.สุเ คลิกที่นี่
 • เล่าเรื่อง MCU MODEL ชุมชน “ร่มธรรมนำสุข” (อัมพร เบญพลพิทักษ์ และคณะ) คลิกที่นี่
 • กิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยา เพื่อเยียวยาความสูญเสีย (พระปณต คุณวฑฺโฒ) คลิกที่นี่
 • ผลของการเยียวยาความเศร้าโศกของผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักด้วยกิจกรรมทางพุทธศาสนา และการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา (พระปณต คุณวฑฺโฒ, สาระ มุขดี) คลิกที่นี่
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คลิกที่นี่
 • ข่าวกิจกรรม
 • กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับมอบเงินทำบุญค่าภัตตาหารในการอบรม เยียวยาใจด้วยธรรมะ คลิกที่นี่
 • สกู๊ปหน้า 1 : ธรรมะเกื้อผู้ป่วย พาสู่สุคติขึ้นสวรรค์ คลิกที่นี่
 • ธรรมะออนไลน์ ครั้งที่ ๑ คลิกที่นี่
 • ธรรมะออนไลน์ ครั้งที่ ๒ คลิกที่นี่
 • ธรรมะออนไลน์ ครั้งที่ ๓ คลิกที่นี่
 • ธรรมะออนไลน์ ครั้งที่ ๔ คลิกที่นี่
 • ธรรมะออนไลน์ ครั้งที่ ๕ คลิกที่นี่
 • ธรรมะออนไลน์ ครั้งที่ ๖ คลิกที่นี่
 • กลุ่มอาสาคิลานธรรม พระสงฆ์ ในระบบบริการสุขภาพ วารสาร ผีเสื้อขยับปีก กำลังใจของกำลังคนในระบบสุขภาพที่ซับซ้อน โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) คลิกที่นี่
 • บทความวิจัย ของ ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ ประสบการณ์การเยียวยาจิตใจผู้ป่วยของพระสงฆ์จิตอาสาคิลานธรรม. gilanadhamma monks' experience of healing for patients. คลิกที่นี่
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม