• ข้างหน้าที่จะทำ
  • กิจกรรมภาวนา “เยียวยาใจด้วยธรรมะ” รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร คลองสาน กรุงเทพมหานคร รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มแล้ว
  • กิจกรรมภาวนาเพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับอันเป็นที่รัก วันที่ 11-14 กรกฏาคม 2562 ณ ครุสติสถาน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ รายละเอียด เต็มแล้ว
Clips ถ่ายทอดวิถี
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม